دلنیا طیبی


اوتیسم پایان زندگی نیست

تماس

ساعات کاری :


روزهای شنبه و دوشنبه صبح ها

مهارت و فعالیت های دلنیا طیبی :


کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران
عضو انجمن روانشناسی ایران
داری مدرک روان پویشی کوتاه مدت و درمانگر تحلیلی
دارای مدرک رواندرمانگری شناختی رفتاری کودک و بزرگسال و طرحواره درمانی

 

تخصص ها:


درمانگر اختلالات اوتیسم در حیطه کودکان

درمانگر اختلالات adhd در حیطه کودکان

اختلالات یادگیری و رفتاری و اضطرابی در حیطه کودکان

و سایر اختلالات در حیطه کودکان