طرحواره درمانی مشاور

آزاده رحیمی

مهارت و فعالیت های آزاده رحیمی آشتیانی : *کارشناس ارشد روانشناسی بالینی *عضو انجمن روانشناسی ایران *عضو سازمان نظام روانشناسی ایران *عضو مرکز مطالعات بین المللی مطالعات پیشرفته سلامت روان(CASMH) *دریافت گواهی از انجمن طرحواره درمانی جهانی(ISST)و مرکز مطالعه پیشرفت سلامت روان(CASMH) *مربی بین اللمل طرحواره درمانی *گزراندن دوره...

ادامه مطلب