مدرس فن بیان مشاور

مهدی رحیمی

مهدی رحیمی مشاوره روابط عمومی و متخصص فن بیان و مذاکره در کلینیک مشاوره خانه مهر می باشد.

ادامه مطلب