سودابه یوسفی

مهارت و فعالیت های سودابه یوسفی :

مشاوره پیش ازازدواج ارتباطات بین فردی هیپنوتراپ

روش های دریافت خدمات مشاوره از سودابه یوسفی :

مراجعه حضوری

گروه درمانی

کارگاه

دوره های غیر حضوری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوره های تخصصی گذرانده شده توسط درمانگر سودابه یوسفی :

مهارتهای زندگی.

هیپنوتیزم.

زوج درمانی

Call Now Buttonبرای تماس کلیک کنید
X