فرآیند کوچینگ به عنوان یک روش کمک به افراد و گروه‌ها برای بهبود عملکرد، دستیابی به اهداف و توسعه شخصی و حرفه‌ای شان شناخته شده است. در این مقاله، ابتدا مفهوم کوچینگ و تفاوت آن با تراپی را بیان می کنیم و بعد جمعی از بهترین اساتید کوچینگ جهانی را معرفی می کنیم و  متد کوچینگ  آنها را نیز کمی توصیف می کنیم. 

با توجه به مفهوم کوچینگ، باید تفاوت آن با روان درمانی (تراپی) را توضیح دهیم. در واقع، کوچ با افرادی کار می‌کند که روان سالمی دارند و به دنبال بهبود و توسعه شخصی می‌باشند، در حالی که روان درمانی با مراجعه کنندگانی کار می‌کند که نیازمند درمان روانی هستند و ممکن است با مسائلی مانند گذشته دور و کودکی خود مواجه باشند.

به علاوه، هدف کوچینگ بهبود حال و به دست آوردن بهترین عملکرد است، در حالی که هدف تراپی بهبود احساسات و تلاش برای بهبود شرایط زندگی است. این دو روش در جایگاه خود قرار دارند و بردیگری برتری وجود ندارد.

در ادامه به معرفی چند مورد از اساتید کوچینگ جهان می پردازیم و رویکرد کلی او در کوچینگ را نیز بیان می کنیم.

برترین کوچ های جهان | برترین اساتید کوچینگ جهان

1. Tony Robbins: یکی از مشهورترین کوچ های جهان است که در زمینه روانشناسی، موفقیت و ارتقاء عملکرد فردی و گروهی فعالیت می کند. شیوه کوچینگ او شامل استفاده از تکنیک های نوروآسونانس، باورهای مثبت، تحلیل رفتار و تکنیک های مهارت های زندگی است.

2. Marshall Goldsmith: کوچ مشهوری در زمینه رهبری و مدیریت است که بیش از ۲۰ کتاب در این زمینه نوشته است. شیوه کوچینگ او شامل تمرکز بر تحلیل ارتباطات بین افراد، ایجاد ارتباطات سالم و حل مشکلات محور است.

3. John C. Maxwell: کوچ مشهوری در زمینه رهبری و توسعه شخصی است که بیش از ۸۰ کتاب در این زمینه نوشته است. شیوه کوچینگ او شامل تمرکز بر توسعه مهارت های رهبری، ارتقاء ارتباطات بین افراد و ایجاد هدف های قابل دسترس است.

4. Brian Tracy: کوچ مشهوری در زمینه موفقیت و مدیریت زمان است. شیوه کوچینگ او شامل تمرکز بر تحلیل و تعریف هدف های قابل دسترس، طراحی برنامه های عملیاتی و ایجاد مهارت های مدیریت زمان است.

5. Jack Canfield: کوچ مشهوری در زمینه موفقیت و توسعه شخصی است که بیش از ۵۰ کتاب در این زمینه نوشته است. شیوه کوچینگ او شامل تمرکز بر توسعه انگیزه و اراده، ایجاد باورهای مثبت و تعیین هدف های قابل دسترس است.

6. Robin Sharma: کوچ مشهوری در زمینه موفقیت و توسعه شخصی است که بیش از ۱۰ کتاب در این زمینه نوشته است. شیوه کوچینگ او شامل تمرکز بر توسعه مهارت های رهبری، ایجاد رویکردهای مثبت و تعیین هدف های قابل دسترس است.

7. Deepak Chopra: کوچ مشهوری در زمینه روانشناسی و توسعه شخصی است که بیش از ۸۰ کتاب در این زمینه نوشته است. شیوه کوچینگ او شامل تمرکز بر توسعه ارتباطات مثبت و تعاملات بین فردی، ایجاد هدف های قابل دسترس و تمرکز بر خودشناسی است.

8. Brendon Burchard: کوچ مشهوری در زمینه موفقیت و توسعه شخصی است که بیش از ۱۰ کتاب در این زمینه نوشته است. شیوه کوچینگ او شامل تمرکز بر توسعه مهارت های رهبری، ایجاد باورهای مثبت و تعیین هدف های قابل دسترس است.

9. T Harv Eker: کوچ مشهوری در زمینه موفقیت و توسعه شخصی است که بیش از ۳۰ کتاب در این زمینه نوشته است. شیوه کوچینگ او شامل تمرکز بر توسعه باورهای مثبت، تحلیل رفتار و تعیین هدف های قابل دسترس است.

10. Stephen Covey: کوچ مشهوری در زمینه موفقیت و توسعه شخصی است که بیش از ۷ کتاب در این زمینه نوشته است. شیوه کوچینگ او شامل تمرکز بر توسعه مهارت های رهبری، ارتقاء ارتباطات بین افراد و تعیین هدف های قابل دسترس است.

11. Eric Thomas: کوچ مشهوری در زمینه موفقیت و توسعه شخصی است که به عنوان “مرد گلوله” شناخته می شود. شیوه کوچینگ او شامل تمرکز بر تحلیل و تعریف هدف های قابل دسترس، ایجاد باورهای مثبت و تمرین مهارت های مدیریت زمان است.

12. Zig Ziglar: کوچ مشهوری در زمینه موفقیت و توسعه شخصی است که بیش از ۲۵ کتاب در این زمینه نوشته است. شیوه کوچینگ او شامل تمرکز بر تعریف هدف های قابل دسترس، ایجاد باورهای مثبت و تمرین مهارت های رهبری است.

13. Les Brown: کوچ مشهوری در زمینه موفقیت و توسعه شخصی است که به عنوان “صدا سخنرانی” شناخته می شود. شیوه کوچینگ او شامل تمرکز بر تحلیل رفتار، تعریف هدف های قابل دسترس و تمرین مهارت های مدیریت زمان است.

14. Jim Rohn: کوچ مشهوری در زمینه موفقیت و توسعه شخصی است که بیش از ۱۷ کتاب در این زمینه نوشته است. شیوه کوچینگ او شامل تمرکز بر تعریف هدف های قابل دسترس، ایجاد باورهای مثبت و تمرین مهارت های رهبری است.

15. Anthony Robbins: کوچ مشهوری در زمینه روانشناسی و توسعه شخصی است که بیش از ۱۰ کتاب در این زمینه نوشته است.