خانم هدی اشرافیان

تخصص: روانشناس بالینی و مشاور

خانم هدی اشرافیان هروان

کارشناس ارشد روانشناسی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

شماره نظام: 35075

حوزه های فعالیت:

روان درمانی پویشی کوتاه مدت

درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎری

ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ از ازدواج

ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﺸﺎوره ﮐﻮدک و ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری

ﻣﺸﺎوره ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان

ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎری

آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ

کارگاه های برگزار شده:

اﺟﺮای ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﺗﻮرﻫﺎی واﻟﺪ و ﮐﻮدک

اﺟﺮای ﺗﻮرﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ

ﮔﺮوﻫ ﺪرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد  CBT

اﺟﺮای آزﻣﻮن وﮐﺴﻠﺮ و اﺳﺘﻌﺪاد ﯾﺎﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده

دوره ها و گواهی نامه ها:

دانش آموخته انستیتو DISTDP

گواهی نامه دوره طرحواره درمانی

گواهی نامه دوره مشاوره تلفنی از بهزیستی

گواهی نامه دوره تسهیلگر فلسفه و تفکر نقاد کودک و بزرگسال

گواهی نامه دوره مهارت های زندگی

گواهی نامه دوره آموزش پیش از ازدواج

گواهی نامه دوره درمان اختلالات اضطرابی با رویکرد شناختی – رفتاری

 

 

الان تماس بگیر و صحبت کن

به راهنمایی نیاز داری، روی دکمه زیر کلیک کن
تماس بگیر