دکتر  شیما شهرکی

تخصص: دکترای روانشناسی عمومی - مدرس دانشگاه

خانم شیما شهرکی

فعالیت درحوزه خانواده، زوج و پیش از ازدواج ،رواندرمانی فردی ، گروه درمانی مبتنی بر سایکودرام و هنردرمانی، کوچینگ

عضو انجمن نمایش درمانی ایران

مولف کتاب های:

انگیزه تایید، بهترین روانشناس شهر منم، پرورش عزت نفس با هنردرمانی

استاد راهنمای بیش از 11 پایان نامه کارشناسی روان شناسی

استاد داور بیش از 5 پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی

کارگاه های آموزشی – تخصصی:

درمانهای فردی:

کارگاه آموزشی طرحواره درمانی

کارگاه تربیت درمانگر هیجان مدار(مقدماتی و پیشرفته)

کارگاه آموزشی ذهن آگاهی MBSR.

کارگاه تکنیک های مشاوره تلفنی

درمانهای گروهی و تدریس:

کارگاه روشهای نوین تدریس (پداگوژی)

کارگاه آموزشی گروه درمانی روایط بین فردی با گرایش اگزیستانسیال

دوره آموزش مربیگری مهارت های زندگی

کارگاه نمایش درمانی (سایکودرام).مقدماتی و پیشرفته

کارگاه هنردرمانی

درمانهای پیش از ازدواج و زوجین:

کارگاه آموزشی تحلیل روابط عاطفی با رویکرد ابژه

کارگاه آموزشی درمان شناختی_رفتاری برای مشکلات جنسی

کارگاه آموزشی سکس درمانی

کارگاه آموزشی اصول مشاوره و درمان رفتارهای جنسی کودکان

کارگاه اختلالات زناشویی ودرمان پارافیلیا

کارگاه تخصصی ایماگوتراپی(در پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، فرزندپروری)

کارگاه مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی

مقاله ها:

اثربخشی نمایش درمانی بر علایم قبل از قاعدگی و دلزدگی زناشویی در زنان.نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری ،زمستان 1397،دوره 5 ، شماره 2

اثربخشی نمایش درمانی بر مولفه های عاطفی،جسمی و روانی دلزدگی،مجله روانشناسی اجتماعی ،سال سیزدهم،شماره 50 ، بهار 1398 .صص35-44

بررسی کارکردهای اجرایی _شناختی مغز.نخستین کنگره ملی دانشجویی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی .اردیبهشت 1396

*مقایسه اثربخشی توانایی حل مساله بر سازگاری و پیشرفت تحصیلی دربین دانش آموزان دخترمتوسطه شهر مشهد،ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران،کد مقاله :1237

اثربخشی مدیریت ذهن با رویکرد مهارت خودآگاهی و رواندرمانی گروهی مثبت نگر بر کاهش اضطراب امتحان، اولین کنگره بین المللی تمرین ذهنی و علوم عصب-رفتاری ، انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران ،آبان ماه 1396

*Effectiveness of group new reality therapy based on choice theory in substance abusers’motivation for change. International  journal  of  Psychology  and Behavioral Research (IJPBR) (An ISC indexed Journal). 2014 .

*The effect of life skills training on mental health of high school students (male) in Sarakhs city (2011-2012) , natura (international scientific journal),2014/06/05

*Investigating approval motive along with components of dependency, social  responsiveness, and social approval via Approval Motive Scale (AMS) in addict  youth and its comparison with approval motive of ordinary (non-addict) young , , natura (international scientific journal),2013/12/23

*Investigating approval motive along with components of normative behavior,  defensiveness, positive self-exhibition, and social conformity via Approval  Motive Scale (AMS) in addict youth and its comparison with approval motive of  ordinary (non-addict) youn , natura (international scientific journal. 2013/12/23

الان تماس بگیر و صحبت کن

به راهنمایی نیاز داری، روی دکمه زیر کلیک کن
تماس بگیر